Disclaimer

Naturaplaza spant zich in om de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en of aan te vullen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Wijzigingen van de informatie op deze website kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Naturaplaza is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de website of webpagina's.

De informatie op deze site is dus GEEN vervanging van medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. De verstrekte informatie kan onvolledig of onjuist zijn. Experimenteer niet met geneesmiddelen. Deze homepage is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

De Naturaplaza-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Naturaplaza liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van Naturaplaza.nl. Naturaplaza is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe links of bronnen. Naturaplaza.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen of ander materiaal op externe sites of bronnen. Koppeling met documenten of sites van derden houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website vermenigvuldigt. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Naturaplaza.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Mocht u op onze site of een site waarnaar wij verwijzen informatie aantreffen die aantoonbaar niet correct is, willen wij u verzoeken dit aan ons te melden via het Contactformulier. Dit stelt ons in de gelegenheid de inhoud te heroverwegen.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.